Je leest hier de privacyverklaring van Lichaamsgerichte Psychotherapie bij Marjorie Spaargaren. Het is goed dat jij weet wat er met jouw informatie gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. ‚Ä®Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door mijn praktijk, neem dan gerust contact op met Marjorie!

 

Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

lAls behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats

 • je geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals 'psychosociaal consult’

 • de kosten van het consult